Ochrana osobních údajů

Provozovatel inzertního serveru kuprealitu.cz (dále jen správce“) bude zpracovávat osobní údaje podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“). Osobní údaje uživatele inzertního serveru v rozsahu, v jakém je uživatel uvede v registračním formuláři, zejména jméno, příjmení, telefon, e-mail, kraj, nebo jak je jinak poskytne správci, budou zpracovávány společností NG Consulting s.r.o., IČO: 22792988, se sídlem Ševčíkova 427/7, Liberec 6, PSČ 46006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574 (dále jen „správce“) za účelem zpracování nabídky, uzavření nebo zprostředkování smlouvy, vytvoření inzerce, plnění inzerce nebo smlouvy, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, pro účetní a daňové účely, provádění analýz a měření, zasílání obchodních sdělení v případě udělení výslovného souhlasu nebo po zakoupení služby, pro komunikaci s uživatelem a zprostředkování komunikace mezi uživatelem a návštěvníkem inzertního serveru (dále jen „Účel“). Osobní údaje jsou kategorie adresní a identifikační. Právní důvod zpracování osobních údajů je splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, nebyl-li dán výslovný souhlas. Uživatel je oprávněn zaslat žádost o uplatnění práva podle nařízení do sídla poskytovatele písemně nebo na e-mail: info@kuprealitu.cz

Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu nařízení: správce uživatele informuje, že

a)    jeho osobní údaje budou zpracovávány pro Účel;

b)    mezi další zpracovatele uživatelových osobních údajů patří následující kategorie zpracovatelů: účetní poradce a daňový poradce správce;

c)    správce osobní údaje uloží po dobu existence uživatelského účtu a 3 roky po jeho zrušení;

d)    má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů (tj. získat od správce osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci);

e)    lze odvolat souhlas, poskytne-li osobní údaje se souhlasem,

f)     podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;

g)    poskytnutí osobních údajů není povinností;

h)    nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování;

i)      má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných osobních údajů;

j)      má právo na výmaz osobních údajů, (i) jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznese námitky proti zpracovávání na základě oprávněného zájmu správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) jestliže osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

k)    má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se uživatele týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na těchto důvodech;

l)      má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing, správce upozorňuje, že uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro uživatele má právní účinky nebo se uživatele významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu;

m)   při porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody uživatele, správce oznámí uživateli toto porušení bez zbytečného odkladu.