Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem webových stránek www.kuprealitu.cz (dále jen „Inzertní server“) je společnost NG Consulting s.r.o., IČO: 22792988, se sídlem Ševčíkova 427/7, Liberec 6, PSČ 46006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574 (dále jen „Provozovatel“) která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k Inzertnímu serveru..

1.2. Tyto podmínky upravují právní poměry Provozovatele a třetích osob, jakož i jejich práva a povinnosti, které vzniknou při užívání Inzertního serveru (dále jen „Podmínky“). Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Inzertní server.


2. Vymezení základních pojmů

2.1. Inzertní server slouží ke vkládání inzerce (obrazové a/nebo textové nabídky), její úpravě, zobrazení a odstranění, v oblasti prodeje, nájmu, podnájmu či pachtu nemovitých věcí a dále k poskytování souvisejících služeb ze strany Provozovatele.

2.2. Uživatel se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem nemovitých věcí nebo je oprávněna se souhlasem vlastníka nebo na základě zákona inzerovat nemovité věci (např. zprostředkovatel, realitní makléř, realitní kancelář, dražebník, insolvenční správce apod.), a která si aktivuje zveřejnění své inzerce na Inzertním serveru.

2.3. Běžným uživatelem se rozumí typ účtu, který opravňuje Uživatele zveřejnit na Inzertním serveru inzerát pouze jedné vybrané nemovité věci.

2.4. Placeným uživatelem se rozumí typ účtu s možností aktivace neomezeného počtu inzerátů nemovitých věcí včetně jejich propagace v rozsahu a stylu uvedeném v Ceníku.

2.5. Návštěvníkem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která využije Inzertní server za účelem získání informací koupě, nájmu, podnájmu či pachtu nemovitých věcí, které mohou vést či vedou ke sjednání smluvního vztahu mezi Návštěvníkem a Uživatelem.

2.6. Službou se rozumí vložení, úpravy, zveřejnění a/či odstranění inzerce nemovité věci (prodej, nájem, podnájem či pacht) a dále související služby poskytnuté ze strany Provozovatele.


3. Služba

3.1. Uživatel je oprávněn využít Službu po své registraci na webových stránkách www.kuprealitu.cz, na základě které získá přístup k uživatelskému rozhraní Inzertního serveru (dále jen „Uživatelské rozhraní“)..

3.2. V rámci registrace je Uživatel povinen uvést své jméno, příjmení, adresu elektronické pošty (email), která slouží k identifikaci Uživatele, komunikaci Uživatele s Provozovatelem, dalšími Uživateli nebo Návštěvníky, typ účtu (Běžný uživatel či Placený uživatel), který chce využívat, a definuje si heslo pro přístup k Administraci.

3.3. V případě výběru typu účtu Placený uživatel (při první registraci či následně při přechodu z účtu Běžný uživatel) je Uživatel povinen vyplnit své fakturační údaje.

3.4. K dokončení registrace Uživatele na Inzertním serveru (aktivaci jeho účtu) dojde až potvrzením internetového odkazu (URL), který je Uživateli automaticky zaslána na e-mail uvedený při registraci. Aktivací účtu stvrzuje Uživatel, že se seznámil s aktuálními podmínkami užití webových stránek www.kuprealitu.cz a zavazuje se jimi řídit.

3.5. Uživatel je oprávněn po registraci vkládat, upravovat, zveřejňovat či odstraňovat své inzerce nemovitých věcí dle typu svého účtu v rámci svého Uživatelského rozhraní a v souladu s těmito Podmínkami a Ceníkem.

3.6. K užití Služby dojde v okamžiku jejího potvrzení Uživatelem v rámci svého Uživatelského rozhraní.

3.7. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to na dobu neurčitou.


4. Ceník a finanční podmínky

4.1. Služba podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle ceníku Služeb zveřejněného na internetové adrese http://www.kuprealitu.cz/p/cenik-inzerce (dále jen „Ceník“).

4.2. Uživatel hradí poplatky za užití Služby dle platného Ceníku prostřednictvím peněžního systému přístupného ze svého účtu (dále jen „ Peněženka“), není-li dále stanoveno jinak.

4.3. Uživatel vkládá peněžní prostředky do Peněženky (dále jen „Nabití peněženky“) prostřednictvím platební brány GoPay. Po Nabití peněženky je Uživateli zpřístupněn ke stažení daňový doklad.

4.4. Jednotlivé poplatky za užití Služby jsou Provozovatelem vyúčtovány a úhrada za ně je automaticky a jednotlivě odečítána v okamžiku užití Služby z předem nabité Peněženky. K okamžiku užití Služby dojde při aktivaci inzerce v rámci Inzertního serveru a poté každý následující jednotlivý den, kdy je inzerce zveřejněna na Inzertním serveru. Dnem je myšlen časový úsek od 00:00 hod. (SEČ) do 23:59 hod. (SEČ). V případě přerušení užití Služby k dané inzerci se postupuje jako pro případ prvního užití Služby.

4.5. Zrušením užití Služby po momentu užití Služby nevzniká Uživateli nárok na vrácení poplatku za užití Služby.

4.6. Při nedostatečném zůstatku prostředků v Peněžence pro užití Služby všech inzercí pro daný den, jsou automaticky rušeny inzerce chronologicky od nejstarší do doby, než je dostatečná výše zůstatku v Peněžence.

4.7. Provozovatel je oprávněn v rámci Ceníku poskytnout různé zvýhodněné balíčky pro inzerci. Odchylné podmínky pro využití daného balíčku uvede Provozovatel v Ceníku (zejm. jiný způsob úhrady, vystavení daňových dokladů, automatické obnovy balíčku či zrušení balíčku a jeho přechod na jednotlivé platby apod.).

4.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny budou zveřejněny v Ceníku a takováto změna vstoupí v účinnost dnem její zveřejnění. Provozovatel nenese odpovědnost, pokud se Uživatel neseznámí se změnou Ceníku a cen Služby.


5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Pro přístup Uživatele do Uživatelského rozhraní slouží emailová adresa Uživatele a heslo uvedené při registraci. Uživatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup do Uživatelského rozhraní. V případě takovéhoto jednání Uživatele a to i z nedbalosti či z neznalosti je Uživatel plně odpovědný za případné zneužití Uživatelského rozhraní a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a rovněž nese veškeré riziko uplatnění smluvních sankcí ze strany Provozovatele.

5.2. Uživatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Uživatelského rozhraní na Inzertní server.

5.3. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při registraci, pro fakturaci a při zadávání inzerce jsou či budou úplné, aktuální, pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

5.4. Uživatel je oprávněn v rámci Služby zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo nemovitostí, které je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí včetně dražebníka či insolvenčního správce. Uživatel není zejména oprávněn jakýmkoliv způsobem vydávat za své jiné nabídky nemovitostí, které prezentuje v rámci Služby jiný Uživatel, aniž by mu byl k tomu dán souhlas.

5.5. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dále se Uživatel zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Uživatelem zadaných dat prostřednictvím Služby, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Uživatele, odškodní.

5.6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, či je smazat pokud:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,

 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob,

 • svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami.

5.7. Provozovatel není povinen archivovat inzerci na Inzertním serveru.

5.8. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“ bere Uživatel na vědomí a potvrzuje, že byl informován, že Provozovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“). Osobní údaje Uživatele v rozsahu, v jakém je Uživatel uvede v registračním formuláři, zejména jméno, příjmení, telefon, e-mail, kraj, nebo jak je jinak poskytne Provozovateli, budou zpracovávány Poskytovatelem (dále jen „správce“) za účelem zpracování nabídky, uzavření nebo zprostředkování smlouvy, vytvoření inzerce, plnění inzerce nebo smlouvy, zvýšení bezpečnosti poskytovaných Služeb, pro účetní a daňové účely, provádění analýz a měření, zasílání obchodních sdělení v případě udělení výslovného souhlasu nebo po zakoupení Služby, pro komunikaci s Uživatelem a zprostředkování komunikace mezi Uživatelem a Návštěvníkem (dále jen „Účel“). Osobní údaje jsou kategorie adresní a identifikační. Právní důvod zpracování osobních údajů je splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, nebyl-li dán výslovný souhlas. Uživatel je oprávněn zaslat žádost o uplatnění práva podle nařízení do sídla Poskytovatele písemně nebo na e-mail: info@kuprealitu.cz

5.9. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu nařízení: správce Uživatele informuje, že

 1. jeho osobní údaje budou zpracovávány pro Účel;

 2. mezi další zpracovatele Uživatelových osobních údajů patří následující kategorie zpracovatelů: účetní poradce a daňový poradce správce;

 3. správce osobní údaje uloží po dobu existence Uživatelského účtu a 3 roky po jeho zrušení;

 4. má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů (tj. získat od správce osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci);

 5. lze odvolat souhlas, poskytne-li osobní údaje se souhlasem,

 6. podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;

 7. poskytnutí osobních údajů není povinností;

 8. nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování;

 9. má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných osobních údajů;

 10. má právo na výmaz osobních údajů, (i) jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznese námitky proti zpracovávání na základě oprávněného zájmu správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) jestliže osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

 11. má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Uživatele týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na těchto důvodech;

 12. má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing, správce upozorňuje, že Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro Uživatele má právní účinky nebo se Uživatele významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu;

 13. při porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Uživatele, správce oznámí Uživateli toto porušení bez zbytečného odkladu.

5.10. Inzertní server správce využívá cookies. Cookies jsou textové soubory, které Inzertní server ukládá na počítač nebo mobilní zařízení Uživatele v okamžiku, kdy Inzertní server Uživatel začne využívat. Inzertní server si na určitou dobu pamatuje preference a chování Uživatele.

5.11. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů vzniklých mezi Uživatelem a třetí osoby na základě zveřejněné inzerce dle těchto Podmínek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou závadnost údajů zveřejňovaných Uživatelem na Inzertním serveru. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost údajů zveřejňovaných Uživatelem na Inzertním serveru ani za případné nekalosoutěžní jednání Uživatele prostřednictvím Inzertního serveru nebo porušení osobnostních nebo autorských práv či za škodu vzniklou v souvislosti s užitím informací zveřejňovaných Uživatelem na Inzertním serveru.

5.12. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

5.13. Poskytovatel a Uživatel uzavírají rovněž smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Poskytovatel informuje Uživatelem, který je zároveň spotřebitelem dle zákonných předpisů, že od takto uzavřené smlouvy je Uživatel oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit, a to ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení je třeba vyhotovit písemně a zaslat na adresu Provozovatele uvedenou v čl. I odst. 1.1 těchto Podmínek. V odstoupení musí být uvedeno zejména jméno a příjmení Uživatele, údaj o jeho trvalém pobytu a číslo nebo jiné jednoznačné označení smlouvy (registrace), od které je odstupováno. Objednatel přijetím těchto Podmínek vyslovuje svůj souhlas s tím, aby v uvedené lhůtě pro odstoupení Provozovatel začal poskytovat Uživateli Služby. Pokud ve stanovené lhůtě odstoupí Uživatel od smlouvy po zahájení poskytování služeb, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu již využité Služby. V případě neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy zůstává smlouva nadále platnou a účinnou.

5.14. Uzavřením smlouvy (registrací) Uživatel, který je spotřebitelem, vyjadřuje a potvrzuje, že mu Provozovatel s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

5.15. Uživatel souhlasí, že jím zveřejňovaná inzerce prostřednictvím Inzertního serveru je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, jakož i jiných určených internetových serverů Provozovatele či jeho smluvních partnerů. Uživatel dále souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování.

5.16. Přístup na Inzertní server může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

5.17. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

5.18. Některé služby mohou být podmíněny "Souhlasem se zasíláním informací či kontaktu ze strany Provozovatele". Odvolání nebo neudělení souhlasu má za následek nefunkčnost některých služeb, pro který je tento souhlas nutný.


6. Pravidla inzerce

6.1 Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.

6.2 Na Inzertním serveru nebudou zveřejňovány odkazy na jiné servery se stejným zaměřením jako Inzertní server.

6.3 Uživatel se zavazuje při zadávání inzerce respektovat a vyplňovat povinné položky v příslušných polích. Dále pak nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo místa určených pro kontaktní informace.

6.4 Uživatel se zavazuje v inzerovaných nemovitostech poskytovat informace pravdivé a odpovídající skutečnosti. Dále je povinen každou jednotlivou inzerovanou nemovitost zařadit do odpovídajícího typu, kategorie, podkategorie nemovitosti a dalších vlastností, které je v systému pro danou nemovitost stanoveny, odpovídají skutečnosti a jsou Uživateli známy, a do 24 hodin aktualizovat inzerci, dojde-li ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.

6.5 Provozovatel se vyhrazuje právo upravit, měnit či vymazat inzertní obsah, který bude v rozporu s Podmínkami.


Závěrečná ustanovení

7.1 Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.

7.2 V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci a/nebo fakturačních údajů, je Uživatel povinen tyto údaje neprodleně v Administraci aktualizovat.

7.3 Hromadné a/nebo automatizované vytěžování obsahu Inzertního serveru je zakázáno, stejně tak jeho další publikování. Každý, kdo tento zákaz poruší je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Subjekt jednající podle předchozí věty nebo subjekt, který u jiného obstará činnost podle předchozí věty, se rovněž považuje za Uživatele ve smyslu těchto Podmínek.

7.4 Jakýkoliv obsah Služby a/nebo forma tento obsah zachycující, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu Provozovatele je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

7.5 Na Registraci nevzniká Objednateli právní nárok. Provozovatel není povinen poskytnout registrace osobám, kteří dříve podstatným způsobem porušili Podmínky.

7.6 Veškeré písemnosti dle Podmínek se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli písemnosti prostřednictvím Uživatelského rozhraní.

7.7 Provozovatel je oprávněn zejména v návaznosti na zvyšování kvality Služby, změnu právních předpisů navrhnout změnu Podmínek zejména v oblasti úpravy způsobu uzavíraní, změn a ukončování smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pravidel komunikace, podmínek Služby. Provozovatel seznámí Objednatele se změnami v Podmínkách tak, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na Inzertním serveru. Provozovatel je povinen nové Podmínky zveřejnit nejpozději čtrnáct dnů přede dnem, kdy mají nové Podmínky nabýt účinnosti.

7.8 Pokud Uživatel nejpozději v poslední pracovní den předcházející navrhované účinnosti změny neodmítne zasláním e-mailu na adresu info@kuprealitu.cz (do hlavičky takovéhoto e-mailu uvede „Žádost o zrušení Registrace“), stává se nové znění Podmínek závazné pro obě strany. V případě, že Uživatel nesouhlasí s ustanovením nových Podmínek, může před datem účinnosti změny navrhované změny odmítnout a vypovědět smlouvu, jíž se takové změny týkají, postupem dle první věty tohoto odstavce. V případě zrušení registraci náleží Uživateli vrácení zbývající částky odpovídající výši prostředků v Peněžence daného Uživatele po odečtení nákladů na inzerce za den, kdy byla tato výpověď doručena Provozovateli.

7.9 V případě zavedení nové služby je Provozovatel oprávněn doplnit Podmínky pro vybranou službu až v den zavedení nové služby. Úpravy textu Ceníku, které nemění podmínky pro placení poplatků a neznamenají změnu výš poplatku, má Provozovatel právo provést kdykoliv a bez oznámení takové úpravy Uživateli.

7.10 Provozovatel nezodpovídá za nefunkčnost Služby zapříčiněné nedostupností a/nebo nefunkčností platební brány GoPay nebo její části. Dále pak Provozovatel nezodpovídá za nefunkčnost či nedostupnost Služby, která je zapříčiněna třetí stranou. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost Služby, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně dodavatele technického zařízení nutného pro provoz Služby, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí.

7.11 Uživatel nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nefunkčností nebo nedostupností služby.

7.12 Ve vztazích mezi Provozovatelem a Uživatelem je vyloučeno přijetí návrhu Provozovatele na uzavření smlouvy (nabídka) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění údajů požadovaných Provozovatelem. K uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou doručených Uživatelem bude smlouva uzavřena až poté, co Provozovatel vyjádří výslovný souhlas s přijetím nabídky ve znění dodatků nebo odchylek.

7.13 Není-li uzavřena smlouva v písemné formě, je vyloučena možnost potvrzení takové smlouvy v písemné formě ve smyslu ust. § 1757 občanského zákoníku ze strany Uživatele.

7.14 Zasláním jiných obchodních podmínek (ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku) ze strany Uživatele je považováno za nepřijetí návrhu smlouvy od Provozovatele a za nový návrh na uzavření smlouvy, jejíž přijetí však musí být ze strany Provozovatele výslovně potvrzeno.

7.15 Tyto Podmínky byly aktualizovány, nabývají platnosti a účinnosti dne 01.10.2015 a v plném rozsahu nahrazují původní podmínky.